Zlatko MilisaZlatko Miliša rođen je u Trogiru 1958.god. Pučku školu završava u rodnom gradu, srednje obrazovanje u Splitu, a u Zadru na Filozofskom fakultetu je diplomirao 1982. godine na studijskim grupama sociologije i pedagogije. Poslije diplomiranja radi kao školski pedagog u Splitu, u Centru Juraj Bonači za djecu s posebnim potrebama. 

Od listopada 1983. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirao je 1988.g. na Filozofskom fakultetu u Rijeci s temom Formiranje vrijednosnih orijentacija mladih prema radu. U ožujku 1997. godine doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, disertacijom Teorijsko-metodološki problemi istraživanja odgojne vrijednosti rada. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zadru izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u prosincu 2000. godine, a Senat Sveučilišta u Zadru izabrite ga u izvanrednog profesora (prosinac) 2006. godine - višeg znanstvenog suradnika na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana pedagogija. Odlukom Senata Sveučilišta u Zadru izabran je za znansvevnog savjetnika i redovitog profesora 28. listopada 2011. Realizira nastavu na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru iz kolegija: Obrazovne politike, Odgoj i vrijednosti, Obrazovanje i društvo, Pedagogija rada i Medijska pedagogija, (za koje je izradio nastavne programe). Sukladno zahtjevima Bolonjskog procesa sudjelovao je u izmjenama plana i programa sveučilišnog prediplomskog i diplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Zadru, koji je 2009. godine usvojio Senat Sveučilišta u Zadru. Nositelj je kolegija Opća pedagogija u dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Bio je pomoćnik ministra prosvjete i športa RH i ravnatelj Zavoda za školstvo od travnja 2000. godine do srpnja 2001. godine,  pročelnik  Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od listopada 2007. godine do listopada 2011. Šef je katedre za Sustavnu pedagogiju od 1. svibnja 2008. godine. Zamjenik je pročelnika Odjela za pedagogiju od 1. listopada 2011. te izabran po drugi put za šefa katerdere za Sustavnu pedagogiju istog Odjela.  Prije toga je u dva navrata obnašao tu funkciju. Bio je predsjednik je Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru od listopada 2007. godine do lipnja 2011. Do 2003. godine bio je suradnik na sedam znanstvenih projekata odobrenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a od 2003. do 2007. godine bio je voditelj i glavni istraživač znanstvenog projekta: Rad kao odgojna vrijednost u komunama za ovisnike. Od 2007. do 2010. godine je bio glavni istraživač i voditelj znanstvenog projekta: Odgoj, vrijednosti i medijska manipulacija. Od 2010. godine je voditelj stručnog projekta Deset dana bez ekrana, koji se provodi u dvadeset škola diljem Hrvatske, a koje je sufinanciralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH.

Sudionik je brojnih domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Bio je regionalni voditelj projekta Građanski odgoj i osnove demokracije (od 2002. do 2004. godine).

Autor je (ili suautor) petnaest znanstvenih knjiga- monografija u Hrvatskoj, a dvije su u publicirane u inozemstvu, na engleskom jeziku. Objavio je i dvije knjige iz područja publicistike. Ima više od osamdeset objavljenih znanstvenih i stručnih radova u petnaestak časopisa. Objavio je jedanaest članaka u znanstvenim časopisima u suautorstvu sa studentima.

Bio je mentorom više od sedamdeset diplomskih radova i članom povjerenstava kod obrane desetak magistarskih i doktorskih disertacija, mentorom za magistarski rad i komentor  jedne doktorske disertacije na Sveučilištu u Zadru te mentorom triju disertacija na poslijediplomskom doktorskom studiju pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Gostujući profesor:

- Na Fakultetetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu za kolegij Sociologija rada od 1994/05. do 1998/99. akademske godine.

- Na Umjetničkoj akademiji u Splitu iz kolegija Opća pedagogija od 1999/10. do 2005/06. godine.

- Na Filozofskom fakultetu u Osijeku za kolegije Sociologija odgoja i obrazovanja i Pedagogija rada od akademske godine 2006/07. do 2009/10. godine.

- Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za kolegije Medijska pedagogija, Pedagogija rada i Teorije odgoja od akademske 2007/08. do 2011/2. godine,  a na Filozofskom fakultetu u Mostaru od akademske 2008/2009. godine  do danas je angažiran kao gostujući profesor i voditelj kolegija Mediji i odgoj, Opća pedagogija te Nasilje nad i među mladima.

- Na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije bio je gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pri Odsjeku za pedagogiju na Sveučilišnom doktorskom studiju pedagogije te na poslijediplomskom studiju Sociologija kulture Sveučilišta u Zadru.

- Od akademske 2010/11. godine je angaržiran na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu iz kolegija  Manipulacije djecom u medijima.

- Od akademske 2011/12. godine je angažiran na poslijediplomskom doktorskom studiju etnomuzikologije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu za kolegije: Identitet i društvo i Sociopedagoška istraživanja glazbe.

Uredništvo:

Od 1996. - 1998. bio je član uredništva pedagogijskog časopisa Metodički ogledi. U 2001. godini bio je glavni urednik Kataloga stručnih skupova Zavoda za unapređivanje školstva RH. Od svibnja 2004. godine do svibnja 2010. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Acta Iadertina Sveučilišta u Zadru, (Odjela za filozofiju, sociologiju i pedagogiju). Od svibnja 2009. godine je član uredništva pedagogijskog časopisa Pedagogijska istraživanja, a od prosinca 2010. član uredništva Medijanala- međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva. Oba časpopisa imaju međunarodno uredništvo. Član uredništva priručnika i planera Za cjeloživotno učenje i kvalitetu življenja na poslu br. 16., MEP Consult, Zagreb 2010.

Recenzent: 

- Međunarodni recenzent Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH od 2010.godine

- Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost RH 2006. i 2009. godine bio je tajni recezent za pet znanstvenih projekta koje financira resorno Ministarstvo RH. 

- Recenzirao je osam znanstvenih monografija, šest zbornika radova od kojih tri s međunarodnih skupova te dva priručnika.

- Bio je recenzentom za tridesetak znanstvenih članaka objavljenih u više znanstvenih časopisa. 

Stručne aktivnosti i članstva:

Dopredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva od 2007. godine. Od 2006. godine član je GMK-a (Gesellschaft fur die Medien und Kommunikationskultur- Društvo za medije i komunikacijsku kulturu) sa sjedištem u Bielefeldu. Bio je član Senata Sveučilišta u Zadru od 2005. do 2007. i član Povjerenstva za promicanje kvalitete obrazovanja Sveučilišta u Zadru (od 2007. do 2009.) Bio je članom u više od dvadeset organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, na kojima je bio moderator i/ili jedan od plenarnih predavača.

Bio je član Izdavačkog odbora Sveučilišta u Zadru od 2003. do 2005. godine. Bio je zamjenik predsjednice Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama RH pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH od 2005. do 2007. godine. Bio je vanjski član UNESCO-vog odbora za odgoj i obrazovanje 2000. do 2001. godine. Od 2010. godine (po drugi puta) je predsjednik Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti mladih u Zadru- CINAZ.

Popularizacija struke:

Surađivao je i/ili pisao (kolumne) za Vjesnik, Vijenac, Fokus, Zadarski list, Zadarski regional, Slobodnu Dalmaciju, Glas koncila, Hrvatski list, Školske novine te za nekoliko internetskih portala. Od lipnja 2011. do listopda 2011. imao je stalnu kolumnu na internetskom portalu Dnevno. hr. Od listopada 2011. je stalni kolumnista tjednika Nacija. Ima preko stotinnjak objavljenih članaka za stručne časopise i listove za mlade te dvije knjige iz oblasti publicistike. Često gostuje na okruglim stolovima, tribinama, stručnim seminarima, medijima, školama i civilnom sektoru. Imao je preko dvije stotine razgovora ili izjava o aktualnim pitanjima iz oblasti školstva, znanosti, problema i potreba mladih za brojne tiskovine i druge medije. Bio je gost na svim važnijim obrazovnim i informativnim emisijama HTV-a: Znakovi vremena, Latinica, Puls Hrvatske, Hrvatska uživo, Znanstvena sučeljavanja, Riječ i život, Među nama, Dobro jutro Hrvatska, Dnevniku HRT-a, Lica nacije, Puls Hrvatske, 8. kat, dnenik TV Nove... Od 25. rujna 2008. do svibnja 2009. je bio stalni komentator aktualnih pitanja iz oblasti školstva i znanosti u emisiji Indeks (II.program HTV-a).

Priznanja i nagrade: 

Od Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru dobio priznanje za «najprofesora» akademske 1999./2000. godine. Dobitnik zahvale za izraziti doprinos u organizaciji Prvog susreta kvalitetnih škola u Rijeci 2000. god i zahvale za izraziti doprinos u rješavanju temeljnih problema pomorskog školstva u Hrvata - 2002. god. Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije od 9. travnja 2010. godine dobitnik je Godišnje nagrade iz područja znanosti i programa poticanja izvanškolskih aktivnosti djece i mladih. Dobitnik godišnje nagrade „Ivan Filipović“ iz područja visokog školstva za 2009. godinu.